Kategórie
Nezaradené

Transformačné zmluvy

Počuli ste už niekedy o takomto type zmlúv? Ak nie, tak vysokopravdepodobne o nich čoskoro počuť budete, nakoľko patria do okruhu otázok súvisiacich s implementáciou Národnej stratégie pre otvorenú vedu. V tomto článku sa pokúsime čitateľovi priblížiť aký je zmysel transformačných zmlúv pre open access – otvorený prístup k publikovaniu výsledkov vedy a výskumu a tiež sa budeme […]

Kategórie
Nezaradené

Desatoro vedca pre patentovanie v univerzitnom prostredí

*úlohu Centra transferu technológií na univerzite môže plniť aj útvar s iným názvom napr. Kancelária spolupráce s praxou, alebo ďalšie obdobné špecializované pracoviská zodpovedné za zabezpečenie procesov v oblasti právnej ochrany duševného vlastníctva a jeho následnej komercializácie

Kategórie
Nezaradené

Ako chrániť duševné vlastníctvo v priestore metaverse

Je ochrana duševného vlastníctva na virtuálnom trhu realitou? Nastal už čas myslieť na potrebu ochrany značky aj v digitálnom svete? Je možné zasiahnuť do práv vo virtuálnom svete? A je v takom prípade možné domáhať sa ochrany svojich práv na súdoch vo fyzickom svete? Odpovede na tieto a ďalšie otázky vám prinášame v článku, ktorý […]

Kategórie
Nezaradené

Prečo patentovať? v univerzitnom prostredí

Patentovanie si vyžaduje čas a zdroje, ale jeho výhody sú obrovské. Aj keď formálna úprava procesu patentovania môže znieť náročne, tak má zmysel a preto sme sa rozhodli zhrnúť hlavné dôvody pre patentovanie. Patentová ochrana môže byť cenným komerčným nástrojom a dôležitou investíciou do technológie pre mnohé podniky. Ale taktiež patentovanie v prostredí vedeckých inštitúcií je […]

Kategórie
Nezaradené

Čo majú spoločné vynálezy, dizajny aj ochranné známky

Nasledujúci článok sa bude venovať typickým vlastnostiam priemyselného vlastníctva, ktoré sú spoločné pre všetky predmety ochrany. To znamená, že platia pre výsledky tvorivej duševnej činnosti (vynálezy, úžitkové vzory, dizajny, nové odrody rastlín), označenia výrobkov alebo služieb (ochranné známky, označenia pôvodu a zemepisné označenia) aj konštrukčné schémy polovodičových výrobkov (topografie polovodičových výrobkov – integrované obvody). Identifikovali sme […]

Kategórie
Nezaradené

Oslava mladých inovátorov

Pred týždňom sa v Mníchove uskutočnil slávnostný ceremoniál vyhlásenia víťazov ceny Mladí inovátori (Young Inventors). Túto súťaž vyhlasuje Európsky patentový úrad  na počesť inovátorov vo veku 30 rokov a menej, pričom je oslavou technologických riešení, ktoré podporujú ciele trvalo udržateľného rozvoja Organizácie Spojených národov a majú pozitívny vplyv na spoločnosť. Systém nakladania s odpadom poháňaný umelou […]

Kategórie
Nezaradené

Je vynálezca a majiteľ patentu jedna osoba?

Zamestnanecké vynálezy sú upravené v § 11 zákona o patentoch[1]. Podľa zákona ak pôvodca, môžeme ho označovať aj ako vynálezca, v rámci plnenia pracovných úloh vytvoril vynález, tak právo na riešenie patrí jeho zamestnávateľovi. Je dôležité spomenúť, že v danej oblasti došlo v blízkej minulosti k výraznej zmene. Právna úprava účinná do 1.1.2018 totiž upravovala právo na riešenie pri […]