Kategórie
Nezaradené

Prečo patentovať? v univerzitnom prostredí

Patentovanie si vyžaduje čas a zdroje, ale jeho výhody sú obrovské. Aj keď formálna úprava procesu patentovania môže znieť náročne, tak má zmysel a preto sme sa rozhodli zhrnúť hlavné dôvody pre patentovanie. Patentová ochrana môže byť cenným komerčným nástrojom a dôležitou investíciou do technológie pre mnohé podniky. Ale taktiež patentovanie v prostredí vedeckých inštitúcií je opodstatnené, priam nevyhnutné, nakoľko vedecká práca a dosahovanie vedeckých výsledkov priamo vyplýva z podstaty existencie univerzít[1].

Uvádzame vám 5 hlavných dôvodov, prečo je patentová ochrana v univerzitnom prostredí veľmi dôležitá:
Patenty sú hybná sila podpory inovácií
Patenty môžu podporiť ekonomický rast
Patenty môžu zvýšiť vplyv univerzít
Patenty podporujú praktickejší výskum
Patenty môžu generovať prostriedky na ďalší výskum

Patenty sú hybná sila podpory inovácií

V článku publikovanom Svetovou organizáciou duševného vlastníctva sa uvádza, že patentovanie duševného vlastníctva umožňuje univerzitám licencovať svoje zistenia spoločnostiam v komerčnej sfére. To vedie k ďalšej inovácii, pretože zamestnanci v týchto firmách stavajú na už nadobudnutých znalostiach, aby mohli spotrebiteľom poskytovať špičkové produkty a služby. To umožňuje, aby sa teoretické projekty rýchlejšie stali praktickou realitou a môže to zabezpečiť čo najširšie uplatnenie výskumu tam, kde môže priniesť najviac úžitku. Univerzitní výskumníci zároveň môžu byť inšpirovaní a povzbudení v pokračovaní svojho úsilia tým, že vidia výsledky svojej práce na spotrebiteľskom trhu.

Patenty môžu podporiť ekonomický rast

Popri zvyšovaní kvality ľudského života sa zvýšením počtu komerčne licencovaných patentov, ktoré sú uvedené do používania v podnikateľskom prostredí, podporuje aj hospodársky rast. Tým, že je univerzitám umožnené patentovať svoj výskum a predávať ho na voľnom trhu (realizovať tzv. transfer technológií), tak informácie produkované týmito inštitúciami môžu zvýšiť produktivitu a ziskovosť v celom ekonomickom spektre. Môžeme konštatovať, že veda a technika sú nevyhnutné pre prosperitu každého národa.

Patenty môžu zvýšiť vplyv univerzít

Keďže verejné aj súkromné ​​univerzity si môžu vybrať spoločnosti, ktoré sú najvhodnejšie na získanie licencií na ich patentovaný výsledok výskumu, tieto inštitúcie si môžu udržať určitú kontrolu nad spôsobom, akým sa ich patenty môžu používať. Výberom obchodných spoločností, ktoré sú kompatibilné s poslaním univerzity, môže vedenie vysokej školy zabezpečiť, že ich výskum bude použitý na zlepšenie spoločnosti ako takej. To môže poskytnúť skutočné výhody nielen podnikom, ktoré získajú tieto patentové licencie, ale aj spotrebiteľom, ktorí si nakoniec kúpia a používajú produkty, ktoré umožnil univerzitný výskum.

Patenty podporujú praktickejší výskum

Ešte stále sa stretávame s názorom, že univerzity sú inštitúcie prakticky odrezané od reality podnikateľského a spotrebiteľského sveta. Patentovanie a udeľovanie licencií môže poskytnúť dodatočnú motiváciu pre štát či investorov, aby vyberali a financovali praktické projekty s aplikáciou v reálnom svete. To môže zvýšiť hodnotu univerzitného výskumu pre spotrebiteľov aj podnikateľské prostredie. Zameraním sa na projekty, ktoré sú skutočným prísľubom zlepšenia života bežných občanov, môžu univerzity čo najefektívnejšie využiť svoje finančné prostriedky. Napríklad sledovanie praktických výsledkov vo farmaceutickej oblasti môže často zlepšiť možnosti liečby pre pacientov a zároveň znížiť náklady na lekárskom trhu.

Patenty môžu generovať prostriedky na ďalší výskum

S patentom existuje potenciálna finančná návratnosť, z ktorej môže vlastník patentu profitovať z jeho komerčného využitia. Samozrejme trvá niekoľko rokov, kým sa z prostriedkov získaných z udelených licencií vrátia pôvodné výdavky na výskumný projekt. Avšak licenčné poplatky za patenty môžu poskytnúť doplnkovú podporu pre prebiehajúce a budúce projekty. Preukázaním, že práca univerzitných výskumníkov má skutočné a praktické využitie, môžu vedecké inštitúcie preukázať svoju trvalú hodnotu potenciálnym investorom a relevantným štátnym orgánom. Tým sa reálne môžu zvyšovať súkromné aj verejné investície do výskumu a vývoja. Nehovoriac o tom, že patenty pomáhajú univerzitám aj pri vytváraní inovačného ekosystému, inkubácii začínajúcich podnikov založených práve na vedomostiach (tzv. spin off spoločnosti), získavaní dodatočných príjmov a následnom meraní výskumnej činnosti.

Benefity patentovania pre vynálezcu

Popri zhrnutí prínosov patentovania pre vedecké inštitúcie považujeme za dôležité spomenúť aj zopár prínosov pre vedca- vynálezca. Bez kreatívnej, otvorenej a odhodlanej mysle vedeckého pracovníka je totiž bizarné zamýšľať sa nad užitočnosťou patentov pre inštitúciu. V prvom rade spomenieme, že čas a peniaze investované na vyvíjanie nápadov vo výskume a vývoji sa môže vrátiť prostredníctvom udelených licencií na patent. Problematika je troška komplikovanejšia z dôvodu, že vedec pracuje ako zamestnanec inštitúcie a teda bude sa uplatňovať režim zamestnaneckého vynálezu. Každopádne odmena vedca sa odvíja od finančných prínosov z licencií a nemožno zabudnúť na zákonom garantovanú možnosť dodatočného vyrovnania, keď sa vynálezcovi bude pozdávať, že vyplatená odmena bola prinízka. Ďalším podstatným benefitom je, že sa zvyšuje odborné renomé jednotlivých vynálezcov či výskumných tímov. Patent na rozum síce vedec nezíska, ale patent na jeho myšlienku či riešenie je dosiahnuteľná méta. Zároveň sa získaním patentu zvyšuje hodnota univerzity, čo sa následne môže premietnuť v medzinárodných hodnotiacich rebríčkoch. Skvelé, že práve Váš vynález môže pomôcť Vašej alma mater poskočiť na vyššie miesta v daných rebríčkoch. Môžeme tiež v duchu akejsi kolegiality spomenúť dosah na ďalších vedcov, totiž patentom sa technické riešenie zverejní a tak budúci bádatelia nebudú musieť opäť vynájsť koleso.

Záverom konštatujeme, že patentovaním a udeľovaním licencií na výskum vykonávaný vo svojich inštitúciách môžu predstavitelia univerzity zabezpečiť relevantnosť svojich výskumných zistení. Nepriamo tiež patenty môžu prilákať viac študentov, totiž študenti si vysokú školu vyberajú aj podľa jej reputácie, ktorá je budovaná na výstupoch spočívajúcich v kvalitnom výskume a množstve inovácií. No a v neposlednom rade opäť zdôrazníme finančný aspekt súvisiaci s patentami. Finančné odmeny spojené s platbami licenčných poplatkov môžu poskytnúť veľmi potrebný priestor na dýchanie pre inštitúcie s obmedzenými finančnými zdrojmi.


[1] Na účely daného článku nerozlišujeme pojmy univerzita, vysoká škola, vedecká inštitúcia a pod.

Zdroj: AL KASSIRI, Mario; ČOREJOVÁ, Tatiana. Importance of patent and innovation in educational institutions. In: CBU International Conference Proceedings. 2015. p. 271-275

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *