O nás

Inovačné centrum priemyselného vlastníctva bolo zriadené na základe Dohody o vzájomnej spolupráci uzatvorenej medzi Univerzitou Komenského v Bratislave, Právnickou fakultou, Úradom priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky a Centrom vedecko-technických informácií SR.

Primárnym cieľom Inovačného centra priemyselného vlastníctva je vytvorenie jednotného centralizovaného konzultačného miesta pre poskytovanie právnej pomoci a podpory pre univerzity, vysoké školy a verejné výskumné inštitúcie v rámci Slovenskej republiky v súvislosti s ochranou výsledkov ich vedecko-výskumnej činnosti prostredníctvom predmetov práv priemyselného vlastníctva. V súlade s uvedeným cieľom je náš tím pripravení poskytnúť komplexné právne poradenstvo a podporu jednotlivcom, ale aj celým výskumným tímom
v oblasti priemyselného vlastníctva. Našou ambíciou je tiež podieľať sa na zvyšovaní povedomia
a podpore ochrany duševného vlastníctva v spoločnosti, a to formou prednášok, školení, tematických workshopov, ale taktiež uverejňovaním zaujímavých článkov zameraných na aktuálne otázky v oblasti duševného vlastníctva.

Dôvodom vzniku Inovačného centra je pretrvávajúci priestor na zvýšenie počtu vynálezov z prostredia slovenského univerzitného prostredia v čom by sme radi prispeli naším aktívnym pričinením. Práve právna podpora a poradenstvo by mohla napomôcť pri navýšení množstva registrovaných predmetov priemyselného vlastníctva v registroch Úradu priemyselného vlastníctva. Univerzitné prostredie má na také navýšenie značný vedecký potenciál.