Ako chrániť svoje nápady

V priemyselnoprávnej ochrane sa rozlišujú priemyselné práva k výsledkom tvorivej duševnej činnosti a priemyselné práva k označeniam. Do prvej skupiny priemyselných práv patrí patentové právo, právo úžitkových vzorov, právo dizajnov, právo topografií polovodičových výrobkov. Medzi priemyselné práva k označeniam sa radí právo ochranných známok, právo označení pôvodu výrobkov a zemepisných označení výrobkov a právo obchodných mien.

ČO JE MOŽNÉ CHRÁNIŤ PATENTOM?

Patentom možno chrániť vynález z akejkoľvek oblasti techniky, ktorý je nový, zahŕňa vynálezcovskú činnosť a je priemyselne využiteľný. Patentovať možno nové riešenia akýchkoľvek technických problémov, ktoré nie sú pre odborníka zrejmé a možno ich považovať za vynálezcovské. Predmetom patentovej ochrany môžu byť nové výrobky, zariadenia, spôsoby výroby, nové technológie, lieky biotechnologické vynálezy a iné. Nemusí pritom vždy ísť o revolučné vynálezy, patentom možno chrániť aj zdokonalenie už známych riešení. Podmienkou patentovateľnosti však je celosvetová novosť vynálezu. Skutočnosť, že známe technické riešenie nie je na Slovensku chránené patentom alebo sa na našom území hospodársky nevyužíva, neznamená, že naň možno na Slovensku udeliť patent.

Niektoré predmety, napríklad objavy, vedecké teórie, počítačové programy, odrody rastlín, plemená zvierat, chirurgické a terapeutické spôsoby liečenia ľudí a zvierat a iné, nie je možné chrániť patentom, a to buď z dôvodu, že tieto predmety sa v zmysle patentového zákona nepovažujú za vynález alebo sú vylúčené z patentovateľnosti.

ČO JE MOŽNÉ CHRÁNIŤ ÚŽITKOVÝM VZOROM?

Úžitkovým vzorom možno chrániť technické riešenie z akejkoľvek oblasti techniky, ktoré je nové, je výsledkom vynálezcovskej činnosti a je priemyselne využiteľné. Úžitkovým vzorom teda možno chrániť nové riešenia akýchkoľvek technických problémov, ktoré nie sú pre odborníka zrejmé a možno ich považovať za vynálezcovské. Predmetom ochrany úžitkovým vzorom môžu byť nové výrobky, zariadenia, spôsoby výroby, technológie a iné. Nemusí pritom vždy ísť o revolučné riešenia, úžitkovým vzorom možno chrániť aj zdokonalenie už známych riešení.

Niektoré predmety, napríklad objavy, vedecké teórie, počítačové programy, odrody rastlín, plemená zvierat, chirurgické a terapeutické spôsoby liečenia ľudí a zvierat a iné, nie je možné chrániť ani patentom, ani úžitkovým vzorom, a to buď z dôvodu, že tieto predmety sa v zmysle patentového zákona, resp. zákona o úžitkových vzoroch nepovažujú za vynález, resp. technické riešenie alebo sú z ochrany vylúčené. Z ochrany úžitkovým vzorom sú navyše vylúčené aj niektoré predmety, ktoré principiálne môžu byť chránené patentom. Sú to:

  • technické riešenia týkajúce sa výrobkov, pozostávajúcich z biologického materiálu alebo obsahujúcich biologický materiál, alebo spôsobu, prostredníctvom ktorého je biologický materiál vyrobený, spracovaný alebo využitý;
  • spôsoby výroby chemických látok;
  • spôsoby výroby farmaceutických látok;
  • medicínske použitie látok a zmesí látok;
  • riešenia týkajúce sa spracovania dát na administratívne, obchodné, finančné, manažérske, dozorné, prognostické alebo iné netechnické účely.

KEDY JE VHODNEJŠIA PATENTOVÁ OCHRANA A KEDY OCHRANA ÚŽITKOVÝM VZOROM?

Väčšinu technických riešení možno chrániť patentom alebo úžitkovým vzorom alebo súčasne patentom aj úžitkovým vzorom (výnimkou sú riešenia uvedené vyššie). Prihlasovateľ môže pri podaní patentovej prihlášky požiadať o priznanie dátumu podania zo skôr podanej prihlášky úžitkového vzoru, ktorej predmetom je zhodné riešenie (odbočenie z prihlášky úžitkového vzoru), alebo naopak, pri podaní prihlášky úžitkového vzoru môže požiadať o priznanie dátumu podania zo skôr podanej patentovej prihlášky so zhodným predmetom (odbočenie z patentovej prihlášky). Stratégia ochrany konkrétneho technického riešenia závisí od preferencií a potrieb prihlasovateľa. Odporúča sa, aby prihlasovateľ pri výbere formy ochrany svojho riešenia zobral do úvahy nasledujúce skutočnosti: aké riešenie má byť predmetom ochrany (niektoré riešenia, ktoré je možné chrániť patentom, nie je možné chrániť úžitkovým vzorom), aká je predpokladaná požadovaná doba ochrany riešenia (patent platí maximálne 20 rokov od podania patentovej prihlášky, úžitkový vzor maximálne 10 rokov od podania prihlášky úžitkového vzoru) a prípadné sprístupnenie riešenia verejnosti pred podaním prihlášky (sprístupnenie výsledkov práce prihlasovateľa alebo jeho právneho predchodcu, ku ktorému došlo v posledných šiestich mesiacoch pred podaním prihlášky, nie je prekážkou ochrany úžitkovým vzorom).

AKÉ OZNAČENIE MÔŽE TVORIŤ OCHRANNÚ ZNÁMKU?

Ochrannú známku môže tvoriť akékoľvek označenie, najmä slová vrátane osobných mien, kresby, písmená, číslice, tvar tovaru alebo tvar jeho obalu alebo zvuky, ak je toto označenie spôsobilé rozlíšiť tovary alebo služby jednej osoby od tovarov alebo služieb inej osoby a zároveň je spôsobilé byť vyjadrené spôsobom, ktorý umožňuje príslušným orgánom a verejnosti jasne a presne určiť predmet ochrany. Do registra ochranných známok možno zapísať nasledovné druhy: slovnú, obrazovú, priestorovú, pozičnú, ochrannú známku vzoru, ochrannú známku tvorenú výlučne jednou farbou alebo kombináciou farieb, zvukovú, pohybovú, multimediálnu, holografickú, alebo inú, ak je vhodným spôsobom vyjadrená a jasne a presne reprodukovateľná.

ČO JE TO DIZAJN?

Za dizajn sa považuje vonkajšia úprava výrobku alebo jeho časti spočívajúca v znakoch, ktorými sú najmä línie, obrysy, farby, tvar, štruktúra alebo materiál samého výrobku alebo jeho zdobenia. Takýto dizajn môže byť zapísaný do registra dizajnov. Dizajn je spôsobilý na ochranu, ak je nový a má osobitý charakter. Platnosť zapísaného dizajnu je 5 rokov odo dňa podania prihlášky. Na základe žiadosti majiteľa zapísaného dizajnu doručenej úradu sa platnosť dizajnu predĺži najviac štyrikrát vždy o 5 rokov až na celkovú dobu ochrany 25 rokov odo dňa podania prihlášky.

ČO SA ROZUMIE OZNAČENÍM PÔVODU VÝROBKU?

Označenie pôvodu výrobku je názov určitého miesta, oblasti alebo vo výnimočných prípadoch krajiny používaný na označenie výrobku pochádzajúceho z tohto miesta, oblasti alebo krajiny, ak kvalita alebo vlastnosti tohto výrobku sú výlučne alebo podstatne dané zemepisným prostredím s jeho charakteristickými prírodnými a ľudskými faktormi a výroba, spracovanie a príprava tohto výrobku sa uskutočňuje výlučne vo vymedzenom mieste, oblasti alebo krajine.

ČO JE ZEMEPISNÉ OZNAČENIE VÝROBKU?

Zemepisné označenie výrobku je názov určitého miesta, oblasti alebo vo výnimočných prípadoch krajiny používaný na označenie výrobku pochádzajúceho z tohto miesta, oblasti alebo krajiny, ak má tento výrobok určitú kvalitu, povesť alebo iné vlastnosti, ktoré môžu byť pripísané tomuto miestu, oblasti alebo krajine, a výroba, spracovanie alebo príprava tohto výrobku sa uskutočňuje vo vymedzenom mieste, oblasti alebo krajine. Doba trvania práva na ochranu zapísaného označenia pôvodu nie je časovo obmedzená.

ČO JE TO TOPOGRAFIA POLOVODIČOVÉHO VÝROBKU?

Topografia polovodičového výrobku je séria akokoľvek zafixovaných alebo zakódovaných vzájomne súvisiacich zobrazení, znázorňujúca trojrozmerné usporiadanie vrstiev, z ktorých sa polovodičový výrobok skladá, pričom každé zobrazenie znázorňuje vzor alebo časť vzoru povrchu polovodičového výrobku v ktoromkoľvek stupni jeho výroby.

Zdroj: https://www.indprop.gov.sk/