Kategórie
Nezaradené

Transformačné zmluvy

Počuli ste už niekedy o takomto type zmlúv? Ak nie, tak vysokopravdepodobne o nich čoskoro počuť budete, nakoľko patria do okruhu otázok súvisiacich s implementáciou Národnej stratégie pre otvorenú vedu. V tomto článku sa pokúsime čitateľovi priblížiť aký je zmysel transformačných zmlúv pre open access – otvorený prístup k publikovaniu výsledkov vedy a výskumu a tiež sa budeme venovať stručnej analýze právneho pozadia tejto problematiky.

Pre publikovanie v režime otvoreného prístupu je potrebné, aby sa pretvoril aktuálne funkčný predplatný model licenčnej zmluvy. Dosiahnutie vízie open access predpokladá uzatvorenie dočasných a prechodných transformačných zmlúv (tzv. „read and publish“ zmluvy). Jednou zo zmluvných strán je vydavateľ vedeckého obsahu, ktorý zabezpečí online prístup k čítaniu konkrétnych titulov (vedeckých časopisov) daného vydavateľa a zároveň umožní autorom zo zúčastnených inštitúcií (predovšetkým univerzít) publikovať v režime „otvorenej vedy“. Tento režim umožňuje autorovi publikovať voľne dostupným spôsobom v určitom objeme publikácií, resp. v určitom počte titulov aj bez poplatkov za spracovanie transakčných článkov (tzv. APC – Article Processing Charges).

Obsah transformačnej zmluvy

Transformačné zmluvy predstavujú zmluvy obchodného charakteru uzatvárané medzi inštitúciami (napr. vysoké školy, knižnice) a vydavateľmi, pričom ich cieľom je transformovať obchodný model založený na predplatnom elektronického obsahu (read) na model zahŕňajúci tiež element publikovania v režime otvoreného prístupu u daného vydavateľa (read and publish). Transformačná zmluva by mala obsahovať 2 časti. Jedna časť upravuje právo vydavateľa na platbu za „čítanie“ (predplatné), zodpovedajúce povinnosti umožniť prístup inštitúciám ku uzavretým materiálom. Druhá časť zmluvy upravuje platbu za „publikovanie“, ktorá sa vzťahuje na APC, ktoré by autori zaplatili za publikovanie svojich článkov v režime otvoreného prístupu. Toto spojenie v jednej zmluve spája platbu za publikovanie do zmluvného dojednania spravovaného inštitúciou a nie je adresované ad hoc jednotlivým autorom, ktorí sa rozhodnú pre publikovanie s otvoreným prístupom.

Zmluva by mala dôkladne identifikovať, ktoré články a príspevky sú financované v rámci zmluvy read and publish, aby reštrikčné nastavenie podmienok zmluvy nespôsobilo, že autor bude platiť poplatok za zverejnenie článkov v režimu open access, čomu sa práve uzavretím takejto zmluvy chceme vyhnúť. Ďalej je opodstatnené myslieť pri vyjednávaní zmluvy aj na prípadné spoluautorstvá, aby automaticky spoluautorstvo s autorom príslušným k inej inštitúcii nezamedzilo možnosti zverejnenia článku v open access režime.

Transformačné zmluvy fungujú zvyčajne tak, že ak ide konkrétny autor publikovať v časopise/publikácii, ktorá je súčasťou zmluvy, mal by byť na existenciu zmluvy upozornený a mať možnosť potvrdiť oprávnenosť po prijatí jeho rukopisu, tým, že preukáže príslušnosť k univerzite, ktorá má s vydavateľstvom takýto typ read and publish zmluvy.

Subjekty uzatvárajúce zmluvu

Inštitúcie, ktorých sa uzatváranie transformačných zmlúv s vydavateľmi vedeckého obsahu týka, sú predovšetkým univerzity, výskumné inštitúcie, príp. verejné knižnice. Ako najpraktickejšia alternatíva na uzatváranie transformačných zmlúv sa javí vytvorenie akademického konzorcia, ktoré bude združovať viaceré inštitúcie a rokovať s vedeckými časopismi v mene daných inštitúcií, ktoré zastupuje. Zmluva o vytvorení konzorcia je nepomenovaná/inominátna zmluva, ktorá sa uzatvára v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov. Takto vzniknuté konzorcium nemá právnu subjektivitu a ani nepredstavuje združenie v zmysle § 829 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení (ďalej len „Občiansky zákonník“) alebo záujmové združenie právnických osôb v zmysle § 20f a nasledujúcich ustanovení Občianskeho zákonníka. Zmluva o vytvorení konzorcia nevytvára spoločný podnik alebo právny subjekt. Všetky práva a povinnosti účastníkov konzorcia sa budú riadiť zmluvou, resp. ustanoveniami Obchodného zákonníka.

Príkladmi funkčných konzorcií v praxi, ktoré v rámci svojej činnosti uzatvárajú transformačné zmluvy s vydavateľstvami, sú napr. fínske konzorcium FinELib,  české konzorcium CzechELib, Rada austrálskych univerzitných knihovníkov (The Council of Australian University Librarians – CAUL), Royal Danish Library National License consortium, The Consortium of Swiss Academic Libraries, VIVA consortium (konzorcium akademických knižníc v štáte Virginia).

Predpokladom existencie konzorcia je spomínané uzatvorenie písomnej zmluvy – Dohody o konzorciu (CA), ktorá špecifikuje práva a povinnosti partnerov. Vedci už pravdepodobne prišli do kontaktu s obdobnou dohodou o konzorciu v súvislosti s výskumným a inovačným programom EÚ Horizon 2020. Predmetná dohoda môže obsahovať ustanovenia o vnútornej organizácii a rozhodovaní, finančných otázkach a zaobchádzaní s právami duševného vlastníctva.

Inštitúcia či konzorcium združujúce inštitúcie môže uzatvárať transformačné zmluvy s viacerými vydavateľstvami, priam sa jedná o žiadaný jav k dosiahnutiu cieľu sledovaného režimom Open Access.

Záverom ku téme transformačných zmlúv uvádzame, že v slovenskom legislatívnom prostredí sme neidentifikovali také prekážky, ktoré by bránili uzatváraniu predmetného typu zmlúv. Predpokladáme, že skutočnou výzvou pre dosiahnutie otvoreného prístupu za pomoci transformačných zmlúv budú skôr výsledky vyjednávaní s vydavateľstvami, čo bude nevyhnutne vyžadovať silnú podporu inštitúcií a kvalitný vyjednávací tím konzorcia[1]


[1] Príprava vyjednávaní transformačných zmlúv v ČR; dostupná tu: https://repozitar.techlib.cz/record/1607/files/Priprava_vyjednavani_transformacnich_smluv_prechod_OA.pdf

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *