Kategórie
Nezaradené

JEDNOTNÁ PATENTOVÁ OCHRANA 

Európsky patent s jednotným účinkom a Jednotný patentový súd

Dňa 21. júna sa zamestnanci nášho Inovačného centra zúčastnili prednášky na tému jednotná patentová ochrana a Jednotný patentový súd. Nižšie v článku Vám prinášame krátky prehľad. 

Od 1. júna 2023 platí v Európskej únii jednotný patentový systém. Jeho cieľom je posilniť inovácie a konkurencieschopnosť Európskej únie tým, že zjednoduší a uľahčí ich ochranu. Technické riešenia môžu byť teda chránené nielen národným patentom a klasickým európskym patentom a ale aj európskym patentom s jednotným účinkom. 

Európsky patent s jednotným účinkom je udeľovaný Európskym patentovým úradom (EPÚ) podľa pravidiel a postupov ustanovených Európskym patentovým dohovorom, ktorého jednotný účinok je zaregistrovaný v registri pre jednotnú ochranu vedenom EPÚ. Na rozdiel od klasického európskeho patentu, sa po jeho udelení nerozpadne na zväzok národných patentov ale poskytuje jednotnú ochranu a má rovnaký účinok vo všetkých štátoch, ktoré sú zapojené systému jednotnej patentovej ochrany. Jednotný účinok však bude nadobúdať vo všetkých zúčastnených členských štátoch, ktoré k dátumu registrácie jednotného účinku patentu ratifikovali Dohodu o Jednotnom patentovom súde. Aj napriek tomu, že Slovenská republika zatiaľ neratifikovala túto dohodu, aj Slovenské subjekty majú možnosť požiadať o registráciu jednotného účinku európskych patentov a môžu využívať výhody jednotnej patentovej ochrany. 

Nepochybne za jednu z výhod tejto jednotnej ochrany možno označiť nižšie náklady na udržiavacie poplatky. Udržiavanie európskeho patentu s jednotným účinkom v platnosti bude menej nákladné a administratívne jednoduchšie ako udržiavanie platnosti klasického európskeho patentu, nakoľko sa  udržiava centrálne jeden za udržiavací poplatok EPÚ, a teda nie každému štátu osobitne. Nadobúdanie účinkov európskeho patentu na území Slovenskej republiky bude po  1. júni 2023 možné len na základe ich „klasickej“ validácie a poplatky za udržiavanie platnosti bude vyberať Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky ( ÚPV SR). Ďalšou výhodou je aj existencia jednotného kontaktného miesto pre registráciu patentov, čo znamená zjednodušenie samotného  procesu registrácie s jedinou žiadosťou.  

V nadväznosti na európsky patent s jednotným účinkom nemožno opomenúť ani Jednotný patentový súd, ktorý je spoločným súdom členských štátov EÚ, ktoré sú zmluvnou stranou už vyššie spomenutej dohody o JPS. Táto dohoda, ktorá nadobudla platnosť 1. júna 2023 vytvára špeciálny súdny systém, ktorý je vytvorený mimo inštitucionálneho a súdneho rámca EÚ.  

Dohoda o JPS je uzatvorená výhradne medzi členskými štátmi EÚ, z ktorých ju ratifikovalo zatiaľ 17 zúčastnených členských štátov. Jednotný patentový súd bude mať právomoc rozhodovať spory  o porušovaní práv z európskych patentov s jednotným účinkom ako aj návrhy na zrušenie európskych patentov s jednotným účinkom. Jurisdikcia Jednotného patentového súdu pokrýva ako európske patenty s jednotným účinkom tak aj klasické európske patenty a jeho rozhodnutie sa vzťahuje na územie tých zmluvných členských štátov, v ktorých má daný patent účinok.  

Aj napriek existencii výhod ako napríklad zjednodušenie či zlacnenie získania a udržiavania patentovej ochrany pre územie viacerých a členských štátov a v prípade JPS zjednodušenie vymáhania patentových práv, Slovenská republika sa zatiaľ do systému európskeho patentu s jednotným účinkom nezapojila a uznesením vlády SR č. 574 z 13. decembra 2017 prerušila ratifikačný proces týkajúci sa Dohody o Jednotnom patentovom súde. Finálnemu rozhodnutiu prechádza vypracovanie analýzy hospodárskych vplyvov dohody v Slovenskej republike a právnych aspektov. Definitívne rozhodnutie možno očakávať do roku 2026. 

Zdroj:

Úrad priemysleného vlastníctva Slovenskej republiky. Jednotná patentová ochrana. Dostupné na: https://www.indprop.gov.sk/patenty/europsky-patent/jednotna-patentova-ochrana.

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 1257/2012 zo 17. decembra 2012, ktorým sa vykonáva posilnená spolupráca na účely vytvorenia jednotnej patentovej ochrany.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *